bổ nhiệm-Ông Hoàng Quốc Khánh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La