Black Pink-Cày view cho thần tượng - 'văn hóa' làm lệch lạc giá trị âm nhạc