BKAV-Ông Nguyễn Tử Quảng: Có người nhận tiền đánh Bphone