BKAV-Công ty Bkav Electronics giải thể, Bkav khẳng định vẫn tiếp tục làm Bphone