Bitcoin-Lấy điện dư đi đào Bitcoin, một nhà máy điện ở Mỹ kiếm 45.000 USD mỗi ngày