Bitcoin-Kỳ vọng của những người mua Bitcoin ở giá đỉnh