Bitcoin-Bitcoin rơi 'xuống vực thẳm' sau câu nói của ông Trump