Bình Định-SLNA hòa nhạt tân binh Bình Định trong thế thiếu người