biểu tình-Thủ lĩnh biểu tình La Quán Thông rời Hong Kong