biến thể SARS-CoV-2-R.1 - biến chủng đã lan tới 35 quốc gia có thể khiến những người đã tiêm chủng đầy đủ cũng phải lo lắng