biển số ô tô-Các nước gần Việt Nam phân loại biển số xe kinh doanh theo màu