biên giới-Trung Quốc, Ấn Độ gửi nhu yếu phẩm cho binh lính ở biên giới tranh chấp