biến cố trong hôn nhân-Biến cố của Khánh trong 'Thương ngày nắng về' có thể xảy ra với bất kỳ ai