biden-Tài liệu về việc bảo vệ ông Biden khi thăm Bắc Ireland bị rơi trên đường