bệnh Whitmore-Bệnh Whitmore có lây từ người sang người hay không?