bệnh viện quân y 4-Bệnh viện Quân y 4 (Bình Dương) dỡ bỏ cách ly y tế và hoạt động trở lại