bệnh viện Chợ Rẫy-Bệnh viện Quốc tế City tiếp tục tạm ngưng hoạt động