bệnh tâm lý-Đại dịch Covid-19 có thể để lại những vết thương tâm lý khó lành