bầu đức-Tuyển Việt Nam chuẩn bị tập trung: Hết rồi, thời quân bầu Đức