bầu cử-Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng, Chủ tịch nước trong ngày 2/4