Bắt quan tham-Bắt nguyên chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà