bất động sản Hà Nội-Những con số đáng chú ý trong báo cáo đất đai Chính phủ gửi Quốc hội