bất động sản-Trung ương yêu cầu đánh thuế cao hơn với người có nhiều nhà, đất