Bar Buddha TPHCM-TP.HCM: Tăng vọt số người tiếp xúc với các ca bệnh mới, 80 người tham dự tiệc ở bar Buddha chưa lấy mẫu xét nghiệm

Error Code : 1024

Error Message : Undefined index: random

Error Traces :

I apologise for any inconvenience