bão tuyết-Đệ đơn kiện đòi bồi thường 1 tỷ USD vì hóa đơn tiền điện 9.000 USD