bão số 5-Đường sạt lở, 16 trai làng khiêng cô gái vượt 22 km đường rừng đi cấp cứu