Bão số 3-Sau bão số 3, tiếp tục xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông