báo cáo tài chính-Amazon bị châu Âu phạt 888 triệu USD