bánh sinh nhật-Video: Thức xuyên đêm luyện 'bắt' hoa, 8x tạo ra những chiếc bánh giá chục triệu