Băng huyết-Sinh xong mẹ trẻ đòi 'đi vệ sinh', khuôn mặt bác sĩ nghe xong bỗng tái mét