Bamboo Airway-Khối tài sản của đại gia vừa trở thành cố vấn Bamboo Airways