bác sĩ bị dọa giết-Bác sĩ bị dọa giết: Người tấn công chỉ nhận đã đặt tay lên cổ tôi