Bắc Ninh-Mới: Một tỉnh cho học sinh đi học lại từ ngày 19/7 để hoàn thành năm học