BA.5-Việt Nam đã xuất hiện biến thể phụ BA.2.12.1 của Omicron