Ba Đình-Xe container húc vào cây cổ thụ, một học sinh bị vạ lây