Argentina-Kép phụ lên tiếng, Argentina vùi dập Mexico 4 bàn không gỡ