Apple-Bản cập nhật mới iOS 13.4 gây ra một số lỗi nghiêm trọng trên iPhone