ảnh hưởng dịch Covid-19-Có 33.600 doanh nghiệp đóng cửa trong 2 tháng đầu năm 2021