ảnh-Hơn 99 triệu ca nCoV toàn cầu, Anh sắp cách ly người nhập cảnh