ăn mày xin tiền-Video: Xin tiền bất thành, ăn mày 'mặt quỷ' vung đĩa đánh chủ hiệu thuốc