án mạng-Chờ mãi không đến lượt hát, thanh niên đâm chết người ở đám giỗ