Amazon-Amazon, Facebook đóng cửa văn phòng vì Covid-19