Ai Cập-Phát hiện 30 xác ướp Ai Cập được bảo quản hoàn hảo suốt 3.000 năm