Agrico-Em trai bầu Đức từ nhiệm tại HAGL Agrico

  • Em trai bầu Đức từ nhiệm tại HAGL Agrico

    Em trai bầu Đức từ nhiệm tại HAGL Agrico

    Sau khi HAGL Agrico bắt tay với Thaco, hai thành viên HĐQT và một thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm. Trong đó một nhân sự là em trai của Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức.