AFC-AFC phê duyệt VFF là thành viên chính thức của chương trình phát triển bóng đá trẻ cấp cao