ACV-Xe ô tô ra, vào sân bay vẫn phải nộp phí, kể cả dưới 10 phút