ác nữ-Nguyên mẫu ác nữ trong '101 con chó đốm': Ả phụ nữ ăn chơi trác táng, hút hơn trăm điếu thuốc/ngày, cuối đời phát biểu một câu khiến hậu thế nhớ mãi