AC Milan-Ibrahimovic sẽ đoạn tuyệt với Milan vào tháng 6, chuyển sang nghiệp cầm quân