9 cây nhất chi mai trên thân gỗ-CLIP: Nhất chi mai phủ rêu phong trên thân gỗ 'khủng' giá gần 300 triệu