8 lạng nửa cân-Vì sao người xưa nói 'kẻ tám lạng, người nửa cân' để chỉ sự cân bằng?

Error Code : 1024

Error Message : Undefined index: random

Error Traces :

I apologise for any inconvenience