600 tỷ đồng-600 tỷ 'chôn' ở Cocobay và tình bằng hữu của đại gia