5G-Bỏ modem LTE và 5G trên laptop ARM sẽ giáng một đòn chí mạng vào Intel