4 cấp độ dịch-Người đi xe khách, tàu thủy phải xét nghiệm nếu từ vùng có dịch, phong tỏa